Prezidentovi ke konopným novelám

Fotografie a socha mystického erbu Ospělovska Velký kůň Tašu od předsedy Spolu přátel Ospělova Jaromíra Kafky. Na fotografii z výzkumnické farmy léčivého konopí manželů Dvořákových jsou Dušan a Radomíra Dvořákovi. Fotografováno před výročím okupace LP 2012.Okopírujte, pište se svým jménem, datem narození a adresou včetně PSČ n

Komu: posta@hrad.cz
Kopie: ctk@mail.ctk.cz, posta@vlada.cz, posta@psp.cz, info@ceskatelevize.cz, info@ceskapozice.cz, lpr@lpr.cz, info@konopijelek.cz, info@helpnet.cz,  info@konopijelek.cz, redakce@piratskenoviny.cz, redakce@literarky.cz, redakce@advojka.cz


Píšte sdělení v těle mailu, ne v příloze, do předmětu emailu napište "Žádost prezidentu republiky"


Vážený pane prezidente


V nejbližších dnech dostanete k podpisu novely zákonů známé jako „konopí do lékáren“. 

Chceme věřit, že zákonodárci byli vedeni ušlechtilými myšlenkami, nicméně uvedené  novely způsobí pravý opak toho, co od nich odborná a laická veřejnost očekávala: zpřístupnit nemocným léčivé konopí a podpořit výzkum, ve kterém má či spíše měla právě ČR řadu světových prvenství. Důsledkem novel dojde nejen k cenové nedostupnosti léčivého konopí pro nemocné a naprostému zastavení výzkumu, ale též enormnímu rozvoji drogového dealerství tzv. marihuany a jejich extraktů, které, jak bylo ve výzkumném programu „Konopí je lék“ opakovaně ověřeno, jsou mnohdy velmi toxické. Nemocní lidé se stanou ještě větší obětí černého trhu, mládež bude ve vyšším ohrožení než dnes, škody na soukromých a veřejných rozpočtech jsou v řádu miliard korun.


Obracíme se na Vás s doložením právní argumentace neplatnosti těchto novel, neboť jsou v hrubém rozporu s právem, OSN, EU i samotné ČR.


Předmětné novely jsou v hrubém rozporu s rozsudky Soudního dvora Evropské unie C -194/ 94, C-390/99, C‑267/03, C-20/05 týkající se neúčinnosti národní právní normy s povahou technického předpisu, není-li nejprve notifikována dle zákonné povinnosti směrnice 98/34 ES, což se nestalo jak u novely zákona o léčivech, tak u novely zákona o návykových látkách, která byla parlamentem dramaticky pozměněna (stejně tak není notifikováno vládní nařízení, které pro účely trestního zákoníku specifikuje rostlinu konopí a měření obsahu účinných látek v konopí). Pokud není právní norma notifikována, je neúčinná a nelze ji vymáhat, což výše uvedené rozsudky SDEU opakovaně potvrdily v civilních i v trestních kauzách.Předmětné novely jsou také v rozporu s řadou ústavních principů zakotvených v Listině základních práv, zákonem o zdraví lidu, trestním i občanským zákoníkem a podstatou zákona o léčivech, kdy se nikoliv odborný subjekt, ale ČR stane oficiálně největším dealerem drog - léčiv. 

Toto dokládáme např. nálezem Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2008 sp.zn. II. ÚS 254/08, tak judikátem Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008, což plně odpovídá rozsudkům SDEU C‑137/09 a C 59/11 dokládajícím jak právo občanů EU pěstovat a zpracovávat konopí k léčebným a výzkumnickým účelům, tak právo občanů pěstovat, šlechtit a obchodovat původní odrůdy rostlin.


Vážený pane prezidente,

žádáme Vás laskavě, abyste předmětné novely vrátil parlamentu k přepracování, jak Vám s ohledem na vážné negativní dopady předmětných novel na ČR zaslaly jako otevřený dopis v rámci projektu „Diag Human Cannabis“ nevládní organizace Open Royal Academy, Art Language Factory a Sdružení na podporu vzniku a existence „Olomoucké nadace filantropů a mecenášů“ dne 31.ledna 2013. 
Děkuji za Váš čas a zájem


S přáním pevného zdraví a stálé pohodyDatum
Jméno a příjmení, naroze/-a, bytem včetně ulice, čísla, obce a PSČ 


Opakování je matka moudrosti:
Okopírujte výše uvedené a pošlete na 

Komu: posta@hrad.cz
Kopie: ctk@mail.ctk.cz, posta@vlada.cz, posta@psp.cz, info@ceskatelevize.cz, info@ceskapozice.cz, lpr@lpr.cz, info@konopijelek.cz, info@helpnet.cz,
info@konopijelek.cz, redakce@piratskenoviny.cz, redakce@literarky.cz, redakce@advojka.cz

Děkujeme
www.konopijelek.cz  
21. března 2008 na Velký pátek a první jarní den na výzkumnické farmě léčivého konopí v Ospělově  na popud zakladatelů cannabisterapie manželů Dvořákových signovalo celkem 77 občanů prezidentovi, vládě a parlamentu adresovanou legislativní úpravu „Konopí je lék“ komentovanou též jako protest odborníků, umělců, vědců, pracovníků v pomáhajících profesích, právníků a také osob léčících se konopím. Stalo se tak za podpory řady zahraničních kolegů manželů Dvořákových a odborníků jako jsou za všechny například profesor Jindřich Míša Nerad z Amsterdamu, docent Ondřej Lumír Hanuš z Jeruzaléma, nebo již zesnulý švýcarský vědec profesor Albert Hofmann, který zveřejnění realizace výzkumu „Konopí je lék“ popřál zdar z Basileje před svou smrtí v předvečer Pálení čarodějnic LP 2008, viz www.konopijelek.cz

Signatáři „Konopí je lék“ žádali prezidenta, vládu a parlament, aby okamžitě zastavili systémové zneužívání policie na občanech pěstujících léčivé konopí k ochraně drogové a farmaceutické mafie. 
Občany ne špatně placení zaměstnanci byli na Velký pátek a první jarní den 21.března 2008 právně poučeni, že tak činí v rozporu s mezinárodními úmluvami, ústavou i zákony a elementárním soucitem a morálkou člověka.  
Výsledek?

Čestní lidé a včetně odborníků z výzkumného programu „Konopí je lék“ jsou dál brutálně zneuctíváni. Za všechny  uveďme, že expert pěstitelství léčivého konopí Miloslav Tetour sedí ve vězení jako údajný těžký zločinec, další páchají sebevraždu jako Marie Brodská, jiní jako Petr Ladislav Kodym nebo Olga Novotná jsou zabiti, aby nebylo svědků, že konopí léčí rakovinu.

Prezident, vláda i parlament mlčí jako shnilý pařez a dodnes se veřejně neomluvili a občany neodškodnili. Naopak. Nyní žádají s podporou policie občany učinit nesvéprávnými idioty a posílat je namísto do vězení do lékáren pro 3 druhy holandské marihuany za cenu od nejsprostších dealerů.  

Věřím, že alespoň některý z kandidátů a kandidátek na prezidenta je vzdělaný člověk a ví, že léčivé konopí není marihuana.

Věřím, že alespoň některý z kandidátů a kandidátek na prezidenta požádá při modlitbě na hrachu v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově o odpuštění zločincům za spáchaná zvěrstva a pokoje zneuctěným rodinám.

Věřím, že alespoň některý z kandidátů a kandidátek na prezidenta přijme modlitbu za oběti humanitárního bombardování "Marihuana do lékáren" pro všechny papeže věcí veřejných, kterou napsal v předvečer  první okupace výzkumnické farmy v Ospělově předseda Spolku přátel Ospělova Jaromír Kafka: http://www.artlanguage.org/archiv.php

Děkuji za Váš zájem a těším se na další spolupráci s http://ospelov.blogspot.cz/