Svobodu vězňům svědomí!

Zastavme zločiny proti lidskosti! Trestání lidí za to, že užívají, vlastní či pěstují jakékoli rostliny, je v rozporu se zdravým rozumem. Pokud se lidé prostřednictví účinných látek rostlin léčí, je jejich trestání zavrženíhodné.

Porušení ústavy lze doložit na popření řady článků Listiny práv a svobod.

Článku 1 


Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
Komentář: Když pěstujete, vlastníte či užíváte konopí, nejste roven ostatním lidem v důstojnosti.
Jste vyšetřován policií a trestán, veřejně urážen a pomlouván, aniž jste jakkoli ublížil či způsobil újmu druhým lidem, živým bytostem či přírodě, ohrozil veřejné zdraví, bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, způsobil vznik trestných činů anebo narušil práva a svobody druhých lidí. Přestože svým chováním nenaplňujete ani jeden ze skutků, které jsou hodnotovým vyjádřením oprávněnosti trestu civilizovaného trestního práva, jste trestán a považován za zločince.

Článku 3, odstavec 3


Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.
Komentář: Trestním zákonem jsou omezena vaše práva žít jako ostatní bezúhonní lidé a máte ztížená práva účastnit se na společenském životě jen proto, že pěstujete, vlastníte či užíváte konopí.

Článku 4, odstavec 4 


Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla stanovena.
Komentář: Je-li podstatou trestního práva potrestání odsouzeníhodného chování, je zákon vytvořený jen na základě předsudků jasným důkazem zneužití moci. Neexistuje jediný důvod pro ospravedlnění omezení práv lidí jen pro jejich pěstování, vlastnění a užívání konopí.

Článku 10, odstavec 1 


Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
Komentář: Jen pro pouhé pěstování, vlastnění a užívání konopí, kterým nikomu neškodíte a nikoho neomezujete, je státní mocí ponižována vaše lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a není chráněno vaše jméno.

Článku 15, odstavec 2 


Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
Komentář: Svoboda bádání není zaručena. I přes důkazy o léčebných účincích konopí je výzkum natolik legislativně ztížen, že lze kategoricky říci, že je v této oblasti zapovězeno bádat. I po splnění všech kriterií pro výzkumnou práci nepovolí ministerstvo zdravotnictví vypěstovat (netechnické) konopí k výzkumným účelům.

Článku 31 


Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.
Komentář: Máme-li právo na ochranu svého zdraví, má každý dospělý člověk právo zvolit si způsob léčby včetně léčby konopím. Státní instituce, zdravotní pojišťovny a farmaceutické firmy k tomu nepotřebuje, pokud se tak rozhodne. Výše uvedené právo na ochranu zdraví je člověku, který se chce léčit konopím, zákonem upřeno a je trestán.  

Napiště prosím pozdrav do vězení
MILOSLAV TETOUR 23.3.1957
P.O.BOX 170
VAZEBNÍ VĚZNICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE
37001
Členové odborné společnosti Konopí je lék,o.s. Hana Barešová a Dušan Dvořák a spisovatel Milan Kozelka v parlamentu, pirátský červen 2010