Miloslav Tetour odsouzený na 3 roky do vězení za pomoc sobě a druhým a vědecký výzkum zpracování cannabis žádá obnovu procesu!Miloslav Tetour, nar. 23.1957, bytem Třešovice 25, 386 01 Strakonice

Krajský soud
Zátkovo nábřeží 2
370 84 České Budějovice 


Věc: včasná reakce dne 11. 2. 2015 na výzvu soudu k obnově řízení sp. zn. 20 T 45/2011 

I.       Ustanovte prosím advokáta ex officio, pro kterého jsou důkazní listiny k níže uvedené argumentaci uvedeny ke stažení na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ 

II.     Nové a zcela zásadní skutečnosti netrestnosti skutku byly uvedeny, zopakujme je a rozšiřme souvislosti k případnému položení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU:  

1)     Když Česká republika vstoupila 1.5.2004 do EU, byly v lékopisech zemí EU (např. Velká Britanie, Holandsko) léčivé látky obsažené v cannabis, konkrétně kanabinoidy CBD (kanabidiol) a THC (tetrahydrocanabinol). Léky z cannabis produkovaly firmy GB Pharmaceuticals (spray) a Bedrocan (květ, granulát) nejen pro trh EU. ČR se smluvně zavázala ctít právo Společenství s řešením sporů unijního práva u Soudního dvora EU, viz čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.  

2)     Do 1.4.2013 bylo občanům povoleno zacházet s cannabis (bez omezení obsahu THC) k účelům vědeckovýzkumným – pokusnickým a účelům průmyslovým bez hlášení úřadům, viz § 5, odst. 5 zákona o návykových látkách v platném znění (ZoNL). Konkrétně bylo povoleno bez jakéhokoliv povolení úřadů získávat, skladovat, zpracovávat a distribuovat k těmto účelům cannabis. Toto právo bylo v souladu s čl. 15 odst. 1 a 2 a čl. 31 Listiny základních práv a svobod (právo na svobodu myšlení, vědecký výzkum a právo na zdraví).  

3)     Od 1.4.2013 vstoupila v platnost novelizace ZoNL nenotifikovaným zákonem č. 50/2013 Sb. (cannabis do lékáren) a pokusnické bádání a průmyslová výroba cannabis bylo nově limitováno na zacházení s cannabis do 0,3 %THC bez povolení. Zákonem č. 273/2013 Sb. s platností od 1.1.2014 bylo pokusnictví ze ZONL v § 5 odst. 5 zcela vypuštěno. 

4)     Přestože byly novelizacemi ZoNL zákony č. 141/2009 Sb. a 50/2013 Sb. změněny klíčová ustanovení výroby cannabis (pěstování, zacházení a distribuce) v ZoNL, které jsou technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES, novelizace nebyly notifikovány u Evropské komise a jsou právně nevymahatelné. Že je nenotifikovaný předpis nevymahatelný rozhodl ve 4 rozsudcích Soudní dvůr EU (č.j. C -194/ 94, C-390/99, C‑267/03 a C-20/05). 

5)     Od 20.5. 2004 je občanům povoleno pěstovat cannabis bez povolení úřadů do 100 m2/osobu, viz novelizace ZoNL v § 29 zákonem č. 362/2004 Sb.  

6)     Česká republika po vstupu do EU neaplikovala do právního řádu unijní právní normu na určení legálního Cannabis dle obsahu THC uvedenou v příloze XIII Nařízení ES č. 2316/1999, která byla novelizovaná v roce 2009 a je uvedená v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009. Neaplikace právní normy EU je v rozporu s právem EU a naposledy toto odsoudil Soudní dvůr EU v rozsudku C-90/12 dne 7. 11. 2013 (EK v. Polská republika).

7)     Česká republika dokonce nemá žádnou právní normu měření obsahu THC v cannabis, což je v rozporu s čl. 39 Listiny základních práv a svobod (trest pouze na základě zákona). Výsledky měření mohou být dle zvolené metody až 100 násobně odlišně. Navíc má ČR tři zcela odlišné definice cannabis v § 2 ZoNL s naprosto odlišnými výsledky naměřených hodnot obsahu THC (1.kvetoucí vrcholík - nejvíce, 2. plodonosný vrcholík - málo, 3. celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku - nejméně). Od roku 2010 – 2012 byla definice cannabis pro účely trestního práva uvedena dle § 289 odst. 2  trestního zákoníku v příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. jako „celý objem (hmotnost) rostliny Cannabis“, tzn. naprosto nejméně účinných látek. Toto vládní nařízení bylo novelizováno vládním nařízením č. 4/2012 Sb., které definici cannabis změnilo na tzv. doporučený postup měření obsahu THC v cannabis policií „zelená hmota bez větviček a semen“. Nálezem Pl. ÚS 13/12 byla vládní nařízení (nejen daná definice cannabis), respektive předmětné ustanovení trestního zákoníku zrušeno s ohledem na porušení čl. 39 Listiny. 

8)     Dojde –li k porušení práva EU, musí dojít k určení náhrady  škody. Zdroj: rozhodnutí Soudního dvora EU č.j. C-224/01 (Köbler) 

9) Domnívám se, že ve světle výše uvedené argumentace netrestnosti jednání a vědomí soudu dalšího porušení evropského a unijního práva Českou republikou týkajícího se např. cenové dostupnosti cannabisterapie pouze extrémně bohatým spoluobčanům při měsíční ceně od 10 tisíc Kč (léky firmy Bedrocan) až 24 tisíc Kč (lék GB Pharmaceuticals), kdy v dalších pochybeních vůči evropskému a unijnímu práva lze pokračovat např. nezákonnou monopolizací holandských genetik cannabis vyhláškou MZ ČR č. 221/2013 Sb. at atd., je nadbytečné uvádět argumentaci z trestního práva dokládající netrestnost, nicméně doložme pro připomenutí klíčová ustanovení trestního práva a judikaturu:

10)  Cannabisterapie není trestný čin pro absenci společenské nebezpečnosti/škodlivosti. Zdroj: Judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008). Zdroj práva EU o právu na cannabisterapii: Soudní dvůr EU, č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36). K tomu pak předmětná ustanovení trestního zákoníku v § 12, odst. 2, § 28 a 31, ods.1., kdy, jak je výše uvedeno, nebylo možné společensky prospěšného jednání dosáhnout jinak.                               
                                            
S pozdravem Konopí je lék                 Miloslav TetourMiloslav Tetour a Dušan Dvořák, Cannafest, 8.11. 2014 v pozadí s plakátem na Mistrovství světa pěstování cannabis. ČR od 1.1.2015 zakázala pěstovat legální cannabis k terapeutickým účelům. Mistrovství světa pěstování legálních odrůd s vysokým obsahem CBD se v roce 2015 na území ČR oficiálně nekoná, resp. není vyhlašováno.