Právní věty od rozetyCannabis is The Cure, z.s, IČ: 266 70 232, člen a právní zástupce členů asociace Open Royal Academy. Registrace ČR: 21. 7.2004. Adresa Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, www.cannainsider.eu
Okresní státní zastupitelství a Okresní soud v Prostějově
Adresáti pod supervizí nejen Policie České republiky

Věc: V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím nám sdělte, pod jakým číslem jednacím se tento níže uvedený zaslaný podnět právních vět ze dne 18.8.2014 (lépe důkazně specifikovaný v bodu 5 a 6 k výročí okupace našimi/vašimi bratry dne 21.srpna) řeší u prostějovské hanácké exekutivy a prostějovské hanácké justice.

Dne 20.8.2014 Děkujeme.

Jsme se soudružským pozdravem národního umělce Milana Kozelky „Allah Akbar. Sieg Heil Byznys!“

Dušan Dvořák, MMCA
Předseda správní rady Cannabis is The Cure, z.s
Capo di tuti capi CannabisTherapy

Právní věty z 18.8.2014 jsou evidované dne 20.8.2014 podatelnou Policie ČR pod číslem evidenčním 38781/2014 a podatelnou MV ČR pod č.j. MVCRX0229XZO. Okresní soud v Prostějově obratem dodal dne 21.8.2014 č.j. Spr. 799/2014

1.     Pěstování certifikovaných a  necertifikovaných odrůd Cannabis je fyzickým a právnickým osobám povoleno bez hlášení úřadům do 100 m2/osobu od 20.5.2004. Zdroj: Novelizace § 29 zákona o návykových látkách (dále jen ZoNL) zákonem č. 362/2004 Sb. Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS).
2.     Získávání, skladování, zpracování a distribuce Cannabis bez omezení obsahu THC v Cannabis bylo fyzickým a právnickým osobám povoleno bez hlášení úřadům k účelům pokusnickým a průmyslovým do 1. 4. 2013. Od 1.1.2014 bylo pokusnické využití nově od 1.4.2013 limitované obsahem pouze do 0,3% THC v Cannabis ze ZoNL vypuštěno. Zdroj: Novelizace § 5, odst. 5 ZoNL zákony č. 50/2013 Sb.(tzv. Zákon konopí do lékáren) a 273/2013 Sb. Poznámka ústavní: Zákonem Cannabis do lékáren č. 50/2013 Sb. byl od. 1.4.2013 v § 24 písm. b) ZoNL ve spojitosti s vyhláškou MZ ČR č. 221/2013 Sb. de iure zakázán výzkum léčebných účinků Cannabis a poskytování jiných produktů Cannabis, než jen Cannabis flos.
3.     Cannabisterapie není trestný čin pro absenci společenské nebezpečnosti/škodlivosti. Zdroj: Judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008). Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36).
4.     Zavedení odrůd Cannabis do odrůdových knih členských zemí EU probíhá na základě měření obsahu THC v Cannabis dle právně závazné evropské normy. Zdroj práva EU: Příloha č.1 Nařízení ES č. 1122/2009. Doplňující právní zdroj:  Česká republika má pro obchodovatelný produkt (Cannabis) v § 2 písm. d) v platném znění ZoNL tři zcela odlišné definice obchodovatelného produktu (Cannabis) na obsah účinných léčivých látek (kanabinoidy CBD a THC uvedené v lékopisech EU i ČR). Definice Cannabis dle ZoNL zní: 1) Kvetoucí vrcholík, 2) Plodonosný vrcholík a 3) Celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku. 
5.     Česká republika nemá i přes vstup do EU dne 1. 5. 2004, kdy již byl na trhu EU  Cannabis a jeho produkty obchodovatelným farmaceutickým produktem, v rozporu s čl. 39 Listiny základních práv a svobod, žádnou právně závaznou metodickou normu pro měření obsahu THC v Cannabis, jehož neoprávněná výroba, držení a distribuce (nebo též propagace) podléhá trestní sankci dle §§ 283-286 trestního zákoníku: Zdroj: http://konopijelek.blogspot.cz/2013/05/policie-meri-thc-v-konopi-v-rozporu-se.html Doplňující právní zdroj:  Ústavní soud ČR dne 23.7. 2013 s účinností od 1.8.2013 pod sp. zn. Pl. ÚS 13/12 s odkazem na porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod zrušil v roce 2011 novelizované vládní nařízení č. 455/2009 Sb., které určovalo tzv. větší než malé množství pro účely § 289 odst. 2  trestního zákoníku, které v novelizované příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. definovalo nově Cannabis způsobem odpovídajícím nezávaznému pracovnímu postupu měření obsahu THC v Cannabis navrženého Kriminalistickým ústavem Policie ČR, který je v rozporu se všemi třemi definicemi dle ZoNL i evropskou právní normou. Do 31.12.2011 byla v příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. definice Cannabis uvedena jako „celý objem (hmotnost) rostliny Cannabis“. Jak je doloženo ve výše uvedeném odkazu, policie uvedla, že ji legislativní změny v této oblasti nezajímají a nemusí se jimi řídit.
6.     Právní norma členské země EU jako např. technický předpis a jiné požadavky na výrobky dle Směrnice 98/34/ES, která nebyla při novelizaci normy od vstupu členské země do EU notifikována dle povinnosti práva EU, je neúčinná - nevymahatelná. Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU: č.j. C -194/ 94 a C-390/99. Soudní dvůr EU důsledky porušení notifikace z povinnosti dle Směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních sporech pod č.j. C‑267/03 a C-20/05. Doplňující právní zdroje: Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 7.11. 2013 č.j. MZDR 40243/2013 potvrzuje první notifikaci ZoNL dle povinnosti Směrnice 98/34/ES od vstupu do EU novelizací ZoNL zákonem č. 273/2013 Sb. pod č.j. 2012/329/CZ, viz databáze TRIS. K tomu: Česká republika nemá odrůdové knihy Medical Cannabis. MZ ČR dne 7.11. 2013 v rozhodnutí č.j. MZDR 40243/2013 uvedlo, že notifikovalo u Evropské komise pod č. 2013/288/CZ vyhlášku MZ ČR č. 221/2013 Sb. ustanovující jako zákonné pouze 4 genetiky Medical Cannabis producenta ze země EU. Rozhodnutí MZ ČR ze dne 7. 11. 2013 č.j. MZDR 40243/2013 je uvedené na http://ustavnisoud.blogspot.cz/2013/12/priloha-6.html  Pozn. odborná: Tendr Státního ústavu pro kontrolu léčiv dle §§ 24 odst. 1, 24 písm. a) a 24 písm. b) ZoNL (pro 100 velmi bohatých občanů) žádá od září 2014 dodat nejméně léčivou genetiku ze 4 vyhláškou MZ ČR č. 221/2013 Sb. uvedených genetik s poměrem 19 % THC a méně než 1% CBD.
7.     Povinnost soudů členské země EU položit stranami sporu žádanou předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU ve věci výkladu práva EU je dána čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Doplňující zdroj: Nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012.
8.     V případě porušení práva EU je nutné přiznat náhradu škody. Zdroj: Soudní dvůr EU, č.j. C-224/01 (Köbler) 

V Olomouci 18.8.2014, tzn. v den 5 výročí první nezákonné konfiskace výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově.

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady