Návrh pro zajištění dostupnosti konopí k léčbě a výzkumu od roku 2014


Východiska návrhu

1)     Přestože byl v roce 2013 za významné veřejné, odborné a politické podpory schválen zákon č. 50/2013 Sb. (konopí do lékáren), konopná léčiva jsou a budou pro občany zcela nebo téměř zcela nedostupná. Důvodem je - nejen, ale velmi významně - cenová nedostupnost v důsledku neadekvátních regulačních mechanismů a podmínek. Měsíční dávka britského konopného léku Sativex stojí nemocného téměř průměrnou mzdu - 23 tisíc Kč (1). Holandská konopná léčiva firmy Bedrocan budou stát měsíčně nemocné 1/3 průměrné měsíční mzdy (2), přičemž jsou pro řadu (bohatých) nemocných díky svému složení zcela nebo minimálně účinná. Onkologicky a jinak vážně nemocným dětem nebude smět lékař konopí předepsat vůbec, i když budou rodiče sebebohatší, protože to MZ ČR bez jakéhokoliv odborného zdůvodnění zakázalo. Ze stejně neodborného postoje MZ ČR budou čeští producenti vázáni pouze na genotypy holandské fy Bedrocan atd.

2)     Důsledkem nálezu Ústavního soudu  Pl. ÚS 13/12, který od 1.8.2013 zrušil odst. 2 § 289 trestního zákoníku (stanovení většího než malého množství OPL), došlo k situaci, kdy je jakékoliv (nepovolené) pěstování a zacházení s konopím s obsahem nad 0,3% THC trestněprávně postižitelné. Pro občany je však získání potřebného povolení MZ ČR dle §§ 8 a 24 zákona o návykových látkách zcela nedostupné - cenově, organizačně i kapacitně. Právní situace pro občany je nejhorší od roku 1989, dochází k tragédiím a škodám (3)!

3)     Stávající právní situace znemožňuje naprosto nezbytný výzkum v řadě oblastí! Přestože měli čeští vědci na poli vědeckého výzkumu léčivých účinků konopí řadu světových prvenství (4), je dnešní Česká republika ve světě známa především jako přední evropský producent marihuany se všemi zločiny a škodami černého trhu. Není lepšího důkazu neúcty k právnímu státu a principům demokracie.Cíl, metoda a klíčový legislativní rámec návrhu

Jako základní metoda realizace je použit komplexně pojatý a zastoupený vědeckovýzkumný projekt (5). Předpokladem k dosažení cíle je legislativně podpořená výjimka  k neaplikací všech podmínek §§ 8 a 24 zákona o návykových látkách pro registrované (6) účastníky výzkumu za aplikace §§ 12, odst. 2, 28, odst. 1 a 31, odst. 1 trestního zákoníku a vyjasnění kolize dalších právních norem (7). Jednání vzešlé z projektu je v souladu s ústavou, zákonem o zdraví lidu, zákonem o sdružování občanů či novým občanským zákoníkem, ale též Úmluvou o lidských právech a řadou dalších mezinárodních úmluv a závazků. Cílem je dosáhnout:

1.     Zpřístupnění konopí nemocným v roce 2014. Pro rok 2014 zhruba  …. osob (dle diskuse odborného kolegia). V prvním roce realizace půjde o registraci pravděpobně pouze těch  občanů, kteří jsou dosud trestněprávně postižitelní samopěstitelé konopí nebo jejich rodinné příslušníky, kteří pro nemocné konopí pěstují a zpracovávají. Návrh počítá se vznikem svépomocných spolků na principech evropských Cannabis Social Club, avšak zde spolupracujících s univerzitami a výzkumnými pracovišti (8).

2.     Vzdělání odborné a laické veřejnosti a podporu vědě, výzkumu a inovacím. Snížení výdajů veřejných rozpočtů a především rizik pro celou společnost plynoucích z černého trhu. Konkrétní cílové ukazatele dle diskuse odborného kolegia (9).

3.     Vytvoření legislativy s účinnou a efektivní mírou regulace založené na důkazech.Co je potřeba udělat nejprve?

Získat podporu a souhlas (nejlépe všech) parlamentních stran a odpovědných orgánů s cílem návrhu a jeho legislativní průchodností (7). Podpora veřejnosti pro léčbu konopím je více než 90%. Nejideálnějším řešením je veřejná diskuse odpovědných osob s odborníky a zástupci (znalé i neznalé) veřejnosti, která bude mít nejen důležitý osvětový aspekt, ale předem sníží nedorozumění a obavy, které může řada občanů mít.Poznámky:

1)      Měsíční dávka konopného spray Sativex pro 1 nemocného jsou 4 balení po 10 ml. (1 ml obsahuje 27 mg THC a 25 mg CBD) - cena je uvedena dle distributora Phoenix LV a.s.

2)      Očekávaná cena holandských konopných léčiv Bedrocan (THC 19% , CBD <1%), Bedica (THC 14%, CBD <1%), Bedrobinol (THC 12%, CBD <1%), Bediol (THC 6%, CBD 7,5%) bude pravděpodobně v relaci 250 – 300 Kč/gram. MZ ČR stanovený odborně nepodložený maximální měsíční limit na výdej léčiva pro nemocného je 30 gramů.

3)      Příklady tragédií a rizik:

·        Extrémním případem jsou sebevraždy konopných pacientů z důvodů nedostupnosti konopí anebo z důvodů bezmoci z represivně právní situace ČR a sankcionování jejich (nikomu neškodícího) chování. Přestože Nejvyšší soud ČR v roce 2008 judikoval, že pěstování a zpracování konopí k léčbě není trestným činem, orgány činné v trestním řízení toho nedbají a každý občan prochází nebo může procházet (opětovně) trestním řízením a veškeré konopí a jeho produkty včetně účinných neomamných mastí, které zastaví sepse a zabrání amputacím, jsou mu zkonfiskovány!

·        Při dodržení jednouchých principů a zásad je konopí vysoce bezpečným léčivem (bylinou) a na rozdíl od alkoholu, tvrdých drog nebo řady léčiv nezpůsobí smrtelné komplikace a nezvratné změny. Konopný samičí květ (marihuana) na černém trhu však může být toxická, protože obsahuje chemikálie z hnojiv, a to především z tzv. indoorového pěstování (pěstírny pod umělým osvětlením). Dále je toto konopí z pěstíren vysoce potentní především na psychotropní kanabinoid THC a neobsahuje žádné další kanabinoidy, které kromě vlastního léčivého potenciálu tlumí pro řadu nemocných nežádoucí psychotropní a psychotizující efekt THC. Nejlépe popsaný a vysoce účinný je především kanabinoid CBD. Tím dochází k zdravotnímu ohrožení občanů.

·        Stále nevíme tolik, abychom mohli říci, která odrůda konopí, složení konopného produktu, způsob a velikost dávkování je na tu či tu nemoc nejúčinnější a výzkum v této oblasti je nesmírně důležitý, ale víme, že významným pomocníkem ve způsobu podávání konopí je produkt z konopného květu ve formě extraktu (výtažku), který, je - li dobře zpracován a analyzován, jde přesně dávkovat, dále zpracovávat (masti, čípky, spray, tobolky, tinktury, elektronické cigarety atd.) a vhodně transportovat. Složení a koncentrace výtažků na černém trhu jsou však až 100 násobně odlišné a při zpracování toxického konopí dochází ke koncentraci toxicity. Dále kromě podvodu, kdy je – v lepším případě – nemocným prodán výtažek z tzv. technického konopí, což nejde poznat, dochází především k riziku nadměrné dávky s psychotickými účinky, stavy komatu, omdlení, paniky, úzkosti. Konopný výtažek přitom používají rodiče při léčbě (nejen) onkologického onemocnění malých dětí, kde je potřeba ještě citlivějšího dávkování. Opakovaně byly zaznamenány případy, kdy byli občané popáleni z výbuchu při výrobě výtažku.

4)      Z nejvýznamnějších objevů a aktivit jmenujme: Prof. MUDr. Jan Kabelík, DrSc – organizace prvního odborného sympozia o léčebných účincích konopí na světě, Prof. MUDr. et. RNDr. Zdeněk Krejčí, DrSc. – první studie o léčebných účincích kanabinoidu CBD, Prof. MUDr. František Šantavý, DrSc. – první chemický popis kanabinoidu THC, Doc. RNDr. Ondřej Lumír Hanuš, DrSc. – první endogenní kanabinoid anandamid

5)      (Mezinárodní) výzkum by byl od počátku spojen s širokou osvětovou činností a jeho dílčí i cílové výsledky i komunikace cílových skupin by se odehrávaly prostřednictvím webového portálu a videokonferencí. Byla by tak zajištěna dostupná informovanost odborné a laické veřejnosti a při zajištění překladu do cizích jazyků i široký užitek mimo území ČR. S ohledem na fakt, že konopná léčiva nelze patentovat a zájem na financování výzkumu není obchodně zajímavý, je ideálním způsobem financování výzkumu grant ESF. Seznam výzkumných témat je natolik obsáhlý, že přesahuje možnosti poznámkového aparátu. Uveďme jen, že z výzkumného šetření by nemělo býti vyňato konopí s převahou jiných kanabinoidů, než je THC nebo stejně tak perspektivní výzkum zpracovaní syrového konopí. Samostatnou kapitolou jsou pak šetření a srovnávací analýzy typicky českého produktu – konopné masti.

6)      Registračním orgánem vydávajícím registrační průkaz (osvědčení) může být státní orgán, např. odbor sdružování MVČR apod., nebo hodnověrná nevládní organizace s širokým odborným zastoupením jako např. InternetPoradna, Helpnet, Člověk v tísni apod.

7)      Návrh znění zákona: Vláda ČR svým nařízením do …. 2014 stanoví registrační orgán a podmínky pro zajištění výzkumu Dostupnost konopí k léčbě a výzkumu“. Splnění podmínek daných nařízením vlády nahrazuje pro registrované účastníky výzkumu povolení pro pěstování a zacházení s konopím s obsahem nad 0,3% THC dle ustanovení zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a ustanovení zákona/ů ….????.

8)      Ideálním prostorem pro vznik Cannabis Social Club jsou denní a rezidenční centra pro seniory a zdravotně postižené. Ideální složení odborné rady Cannabis Social Club je grower, botanik, chemik, farmaceut, lékař, psycholog a adiktolog. Odborná rada zajišťuje propojení spolupráce s univerzitními a vědeckými pracovišti. Očekávaná cena gramu konopného květu je 12 – 33 Kč.

9)      Z odborného kolegia a pracovních skupin by neměli být vyňati občané a nevládní organizace s praktickými zkušenostmi s pěstováním a zacházením s konopím a nemocní!